Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”).

Zgodnie z RODO, przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, m.in jeżeli:

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Salumanus Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie dochowuje najwyższej staranności aby przetwarzanie danych osobowych odbywało zgodnie z prawem i z tego względu przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedsięwzięć biznesowych.
Z tego względu Salumanus Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jeszcze przed zbieraniem danych przekazuje informacje o prawach osób, których dane osobowe przetwarza oraz wypełnia pozostałe obowiązki informacyjne jakie spoczywają na administratorze danych osobowych.
Jeśli zatem Salumanus Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie będzie przetwarzał lub przetwarza Państwa dane osobowe powinni Państwo wiedzieć, że:: Administratorem Państwa danych osobowych jest/będzie:
Spółka pod firmą Salumanus Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 8A wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354228, (REGON: 12120630500000, NIP: 679303336 (dalej zwana Administratorem).

1. Kontakt z przedstawicielem Administratora do spraw ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail rodo@salumanus.com

2. Administrator przetwarza tylko te Państwa dane osobowe, które konieczne są do realizacji prawnie uzasadnionych celów przetwarzania tych danych. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była Państwa zgoda, Administrator przetwarza następujące dane:

imię i nazwisko,
adres,
nr telefonu,
adres e-mail,
pracodawca,
stanowisko pracy,
NIP,
historia wizyt na stronie www.salumanusplus.com,
adres IP

Powyższe dane osobowe będą wykorzystywane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na Państwa adres e-mail oraz numer telefonu: reklam, informacji o ofertach, promocjach towarów i usług Administratora oraz na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji oraz na profilowaniu Państwa danych w celu przedstawienia zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w ww. celu jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO

3. W przypadku chęci zawarcia umowy ze Spółką Salumanus Sp. zo.o. Państwa dane osobowe takie jak:

imię i nazwisko,
nazwa firmy
adres,
nr telefonu,
adres e-mail,
pracodawca,
stanowisko pracy,
NIP,
historia zakupów,
historia wizyt na stronie www.salumanusplus.com,
adres IP
numer rachunku bankowego

wykorzystywane będą przez Administratora w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w ww. celu jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO
Podanie Państwa danych osobowych w tym celu jest dobrowolne nie mniej jednak konieczne do zawarcia
i wykonania umowy.

4. Informujemy, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
prawo sprzeciwu co do przetwarzania,
prawo zażądania zaprzestania przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych można w każdej chwili wycofać zgłaszając to do Przedstawiciela Administratora w formie emaila.

6. Dane osobowe w celu opisanym powyżej w ust. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody.

7. Dane osobowe w celu opisanym powyżej w ust. 4 będą przetwarzane do czasu realizacji i przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu, w którym zrezygnują Państwo z jej zawarcia.

8. Państwa dane będą udostępnione podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług marketingowych w imieniu i na swoją rzecz oraz wykonującym inne usługi na rzecz Administratora konieczne do prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych takie jak np.: usługi księgowe lub usługi w zakresie serwisu infrastruktury IT.